GET IN TOUCH:

E  info@idealiststudio.com

M :  081 430 1982

M :  081 639 3476

CONTACT US:

148 Rat Burana Rd

 Rat Burana, Bangkok 10140

  • Instagram Social Icon

© 2020 by IDEALIST STUDIO Co.,Ltd. 

idealist

TEAMs

MANAGING DIRECTOR
SUTHISAK LERTTRILUCK
สำคัญที่ ความสำเร็จประโยชน์ 
SOCIAL ACTIVITIES

๐ วิทยากรบรรยายรับเชิญของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐ วิทยากรบรรยายรับเชิญของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๐ วิทยากรบรรยายรับเชิญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

BACKGROUND

๐ ชนะการประกวดงานออกแบบ โครงการขยายกำลังการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน

   บริษัทฟินิคช พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๔๕

   ตำแหน่งสถาปนิกโครงการ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

๐ รางวัลอันดับ ๓ โครงการประกวดการออกแบบอาคารที่ใช้หลังคาและผนังเหล็ก

   โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๔๔

   ตำแหน่งสถาปนิกโครงการ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

๐ ชนะการประกวดงานออกแบบ โครงการอาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๔๑

   ตำแหน่งสถาปนิกโครงการ บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

๐ ชนะการประกวดงานออกแบบ โครงการอาคารสนับสนุนบริการ ๑๓ ชั้น

   โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๔๐

   ตำแหน่งสถาปนิกโครงการ บริษัท เทอร่า อาร์คิเทคท์ จำกัด

DIRECTOR
ING-ORN PRAJANNUAN
ความงดงาม สร้างแรงดึงดูด

SOCIAL ACTIVITIES

๐ อาจารย์พิเศษเพื่อร่วมสอบวิทยานิพนธ์ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐ วิทยากรบรรยายรับเชิญของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐ วิทยากรบรรยายรับเชิญของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๐ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   วิทยาเขตอุเทนถวาย

BACKGROUND

 ๐ ชนะการประกวดงานออกแบบ โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  

   จังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๔๐, ตำแหน่งสถาปนิก

๐ รางวัลอันดับ ๑ โครงการประกวดการออกแบบบ้านไทยร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๓๕

   โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

PROJECT MANAGER
WARUNEE DUANGCHAUM
จินตนาการจะปรากฏร่างครั้งแรกโดยแบบที่แม่นยำ

SOCIAL ACTIVITIES

๐ วิทยากรบรรยายรับเชิญของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๐ วิทยากรบรรยายรับเชิญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

BACKGROUND

๐ ชนะการประกวดงานออกแบบ โครงการขยายกำลังการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน

   บริษัทฟินิคช พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๔๕

   ตำแหน่งสถาปนิก บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

๐ รางวัลอันดับ ๓ โครงการประกวดการออกแบบอาคารที่ใช้หลังคาและผนังเหล็ก

   โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๔๔

   ตำแหน่งสถาปนิก บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด